۱۳۹۲/۰۳

محل اخذ: ستاد اجرایی اولین همایش صنعت و صادرات