راهبران برای بنگاه ها و کسب و کارهای بزرگ و متوسط خدماتی، بازرگانی و تولیدی سیستم های نرم افزاری یکپارچه در حوزه های سرمایه انسانی، بازرگانی، اداری و مالی ارائه می نماید. این سیستم ها هم به صورت یکپارچه و در کنار سایر ماژول ها و هم به شکل سیستم های مجزا قابل بهره برداری می باشد. راهبران برای بنگاه ها و کسب و کارهای بزرگ و متوسط خدماتی، بازرگانی و تولیدی سیستم های نرم افزاری یکپارچه در حوزه های سرمایه انسانی، بازرگانی، اداری و مالی ارائه می نماید. این سیستم ها هم به صورت یکپارچه و در کنار سایر ماژول ها و هم به شکل سیستم های مجزا قابل بهره برداری می باشد.