۱۳۹۲/۰۷

محل اخذ: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور